Birth Day: --

Place of birth: Praha, Československo